Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 14.12.2015 № 1/10

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії районної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання відповідно до функціональних спрямованостей здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Комісії будують свою діяльність на принципах верховенства права, законності, плановості, колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань.

3. Постійні комісії при здійсненні своїх повноважень в порядку, визначеному законом, взаємодіють з підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення і рекомендації.

4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед  нею.


 
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

 

1. Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Районна рада утворює такі постійні комісії:

  • з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, регуляторної політики та розвитку підприємництва;
  •  з питань освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю;
  •  З питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення;
  •  з питань аграрної політики , земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів та надзвичайних ситуацій.
  •  з питань  депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації

 2. Пропозиції щодо утворення постійних комісій і їх голів вносить голова районної ради.

3. Квоти розподілу посад голів постійних комісій ради, заступників голів, секретарів та членів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатів політичних партій, представлених в районній раді до фактичної чисельності депутатів районної ради.

4. Не може входити до складу постійної комісії більше двох депутатів від політичної партії, представленої в районній раді, якщо її кількість менша за кількість постійних комісій.

5. Якщо кількість депутатів від політичних сил , представлених в районній раді, більша за кількість постійних комісій , вони можуть делегувати до складу постійної комісії більше одного депутата.  

6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

7. Депутат районної ради може бути обраний до складу лише однієї постійної комісії.

8. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. На першому організаційному засіданні члени комісії обирають заступника голови комісії та секретаря.

2. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комісії.

3. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, погоджує порядок денний засідання комісії і організовує підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень комісії, дає доручення членам комісії по підготовці питань, внесених на розгляд комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, інформує голову ради про прийняті рішення комісії, а також про вжиті заходи по реалізації цих рішень.

4. У разі відсутності голови комісії або можливості виконувати ним свої повноваження, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

5. Постійні комісії ради можуть проводити спільні засідання по розгляду питань, які стосуються їх профільної діяльності.

6. Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами  відповідних комісій.

7. Постійна комісія ради для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Постійні комісії, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд  ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Постійні комісії, за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою, вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді структур.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

Члени комісії мають право вносити пропозиції про розгляд  на засідання комісії питань, що належать до їх відання, брати участь в обговоренні висновків та рекомендацій.

Члени комісії зобов'язані: брати участь у роботі комісій, бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять, дотримуватись порядку на засіданнях комісій, виконувати дані їм доручення.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ

Засідання комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комісії проводиться закрите засідання.

Голосування на засіданнях комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито.

На кожному засіданні комісії ведеться протокол, в якому зазначається:

  • номер протоколу, дата, час, місце проведення засідання;
  • прізвище головуючого на засіданні, список присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин відсутності;
  • порядок денний засідання;
  • розглянуті питання порядку денного, протокольний запис виступів членів комісії;
  • прийняті висновки та рекомендації .

Протокол засідання комісії веде секретар і підписують головуючий на засіданні та секретар.

Протоколи спільних засідань комісій підписуються головами постійних комісій.

 
АКТИ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ КОМІСІЯМИ

 За результатами розгляду та вивчення питань на засіданнях  комісії приймаються рішення у формі висновків, рекомендацій та пропозицій. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

 

ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

При потребі, впродовж своїх повноважень, районна рада може вносити зміни та доповнення до даного положення, в зв'язку з можливими змінами нормативно-правових актів.

 

 

 


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"